Αντισταθμιστικό τέλος

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι Υποκείμενοι Πάροχοι καταβάλλουν ετήσιο αντισταθμιστικό τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, το οποίο κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το ετήσιο αντισταθμιστικό τέλος καθορίζεται με τους ακόλουθους τύπους, ανάλογα με τις δραστηριότητες του Υποκείμενου Παρόχου:

(α) Διακίνηση υγραερίου:

Αντισταθμιστικό Τέλος (σε €) =

€1/ΜΤ x Ποσότητα διακίνησης (σε ΜΤ)

(β) Διακίνηση υγρών καυσίμων εξαιρουμένου του ειδικού καυσίμου των αεροσκαφών:

Αντισταθμιστικό Τέλος (σε €) =

€1,3/mᶟ x Ποσότητα διακίνησης (σε mᶟ)

(γ) Αποθήκευση:

Αντισταθμιστικό Τέλος (σε €) =

€0,2/mᶟ x Χωρητικότητα (σε mᶟ):

Νοείται ότι, ο τύπος υπολογισμού αντισταθμιστικού τέλους για το φυσικό αέριο ορίζεται με την έναρξη εμπορίας και αποθήκευσής του στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

(3) Κάθε Υποκείμενος Πάροχος καταβάλλει αντισταθμιστικό τέλος με βάση τους ακόλουθους όρους:

(α) Ο Υποκείμενος Πάροχος ο οποίος εισάγει και αποθηκεύει υγρά καύσιμα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου και δεν προβαίνει σε διακίνηση τους, καταβάλλει ετήσιο αντισταθμιστικό τέλος μόνο για την αποθήκευση.

(β) ο Υποκείμενος Πάροχος ο οποίος διακινεί υγρά καύσιμα ή/και υγραέριο, καταβάλλει ετήσιο αντισταθμιστικό τέλος μόνο για τη διακίνηση, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ανάλογα με τα προϊόντα που διακινεί:

Νοείται ότι, κάθε Υποκείμενος Πάροχος καταβάλλει αντισταθμιστικό τέλος για μία μόνο δραστηριότητα από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) δραστηριότητες.

(4) Οι ποσότητες διακίνησης του ειδικού καυσίμου των αεροσκαφών, εξαιρούνται από την καταβολή του αντισταθμιστικού τέλους.

(5) Οι ποσότητες υδρογονανθράκων που εισάγονται, παραλαμβάνονται, αποθηκεύονται ή/και διακινούνται στα πλαίσια του διαμετακομιστικού εμπορίου, εξαιρούνται από την καταβολή αντισταθμιστικού τέλους.

(6) Ο υπολογισμός του ποσού που καταβάλλεται ως αντισταθμιστικό τέλος γίνεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στη χωρητικότητα και στην ετήσια διακίνηση που λαμβάνονται από το Τμήμα Τελωνείων, για κάθε Υποκείμενο Πάροχο και γνωστοποιείται στον Υποκείμενο Πάροχο, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους που ακολουθεί.

(7) Το αντισταθμιστικό τέλος για κάθε Υποκείμενο Πάροχο, υπολογίζεται έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους και τα στοιχεία που αφορούν τη χωρητικότητα και την ετήσια ποσότητα διακίνησης για κάθε Υποκείμενο Πάροχο αναφορικά με το προηγούμενο έτος, λαμβάνονται από το Τμήμα Τελωνείων.

(8) Οι Υποκείμενοι Πάροχοι καταβάλλουν στο Ειδικό Ταμείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού το ποσό που τους καταλογίζεται έως την 30ή Ιουνίου:

Νοείται ότι, οι ποσότητες που διατηρούνται ως αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προς όφελος της Δημοκρατίας, με βάση τον περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμο, επιβαρύνονται μόνο με το αντισταθμιστικό τέλος που αφορά στην αποθήκευση.