Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Έπαρχο Λάρνακας·

«Ειδικό Ταμείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού» σημαίνει το ταμείο το οποίο καθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4·

«Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού» σημαίνει-

(α) την χερσαία έκταση, που καταλαμβάνουν οι πολεοδομικές ζώνες Β2 (Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Α) και Β2(α) όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται, οι οποίες εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των κοινοτικών συμβουλίων Μαρί, Καλαβασού, Τόχνης και Ζυγίου και περιλαμβάνονται στα Φ.Σχ. 55/27, Φ.Σχ. 55/28, Φ.Σχ. 55/29, Φ.Σχ. 55/35, Φ.Σχ. 55/36, Φ.Σχ. 55/37, στις οποίες, μεταξύ άλλων, επιτρέπεται να χωροθετηθούν εγκαταστάσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου, και

(β) τον θαλάσσιο χώρο εντός της Λιμενικής Περιοχής Ζυγίου, όπου χωροθετούνται λιμενικές εγκαταστάσεις, για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου που βρίσκονται ή/και υλοποιούνται στη χερσαία έκταση·

«κοινότητες» σημαίνει τις εννέα (9) κοινότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα·

«ποσότητα διακίνησης υγραερίου» σημαίνει την ετήσια ποσότητα υγραερίου σε μετρικούς τόνους (ΜΤ), που ο κάθε Υποκείμενος Πάροχος, εισάγει από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνει από άλλα κράτη μέλη ή παράγει επιτοπίως και η οποία ακολούθως, διατίθεται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά με την καταβολή των ανάλογων δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ή/και με απαλλαγή από αυτές, νοουμένου ότι η διακίνηση γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το Τμήμα Τελωνείων·

«ποσότητα διακίνησης υγρών καυσίμων» σημαίνει την ετήσια ποσότητα των υγρών καυσίμων σε κυβικά μέτρα (mᶟ), τα οποία ο Υποκείμενος Πάροχος εισάγει από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνει από άλλα κράτη μέλη ή παράγει επιτοπίως και η οποία ακολούθως διατίθεται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά, με την καταβολή των ανάλογων δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ή/και με απαλλαγή από αυτές, νοουμένου ότι η διακίνηση γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το Τμήμα Τελωνείων·

«ποσότητα διακίνησης ειδικού καυσίμου αεροσκαφών» σημαίνει την ετήσια ποσότητα του ειδικού καυσίμου αεροσκαφών σε κυβικά μέτρα (mᶟ), τα οποία ο Υποκείμενος Πάροχος εισάγει από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνει από άλλα κράτη μέλη και η οποία ακολούθως παραδίδεται με σκοπό τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς και ενδοενωσιακές αεροπορικές μεταφορές, καθώς και ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής, νοουμένου ότι η διακίνηση γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το Τμήμα Τελωνείων·

«υδρογονάνθρακες» σημαίνει τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και υπάγονται στους κωδικούς Συνδυασμένης ονοματολογίας ΣΟ 2707 έως 2715 και 3826 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο·

«Υποκείμενος Πάροχος» σημαίνει κάθε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα, ή εταιρεία, ή οργανισμό, ή Αρχή που δραστηριοποιείται στον τομέα των υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένης της εισαγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης υδρογονανθράκων ή της παροχής οποιασδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού:

Νοείται ότι, κάθε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα, ή εταιρεία, ή οργανισμός, ή Αρχή η οποία εισάγει ή αποθηκεύει ποσότητα υδρογονανθράκων για σκοπούς παραγωγικής διαδικασίας δεν εμπίπτει στον παρόντα ορισμό·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

«χωρητικότητα» σημαίνει τη συνολικά δηλωμένη στο Τμήμα Τελωνείων χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων της εγκατάστασης κάθε Υποκείμενου Παρόχου στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, υπολογιζόμενη σε κυβικά μέτρα (mᶟ), η οποία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση υγρών καυσίμων για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου.