Καταβολή τέλους από τους Υποκείμενους Παρόχους

9.-(1) Το αντισταθμιστικό τέλος καταβάλλεται από όλους τους Υποκείμενους Παρόχους που δραστηριοποιούνται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού:

Νοείται ότι, το αντισταθμιστικό τέλος υπολογίζεται αναλογικά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του.

(2) Το αντισταθμιστικό τέλος για κάθε Υποκείμενο Πάροχο που δραστηριοποιείται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής ή εισαγωγής ή διάθεσης στην εγχώρια αγορά ποσότητας υδρογονανθράκων, οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται πρώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Τελωνείων:

Νοείται ότι, το αντισταθμιστικό τέλος υπολογίζεται αναλογικά τον πρώτο χρόνο δραστηριοποίησης του Υποκείμενου Παρόχου.