Επιβολή διοικητικού προστίμου

10.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στον Υποκείμενο Πάροχο διοικητικό πρόστιμο για τη μη καταβολή του αντισταθμιστικού τέλους εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και, σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης ή μη συμμόρφωσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της επιβολής του αρχικού προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει, επιπροσθέτως, διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου προς τη Δημοκρατία.