Ιεραρχική προσφυγή

11.-(1) Ο Υποκείμενος Πάροχος έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής σύμφωνα με το εδάφιο (1), δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει επί αυτής, σύμφωνα με το εδάφιο (4), το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση.

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση.

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση.

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Με την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, ο Υποκείμενος Πάροχος ενημερώνεται δεόντως για το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία εάν παρέλθει άπρακτη, η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, είτε σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.