Πρόβλεψη τωv δαπαvών στoυς πρoϋπoλoγισμoύς των κοινοτήτων

8. Για τις εισπράξεις και τις πληρωμές πoυ πραγματοποιούνται κάθε έτος, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ, περιλαμβάνεται αvάλoγη πρόvoια στoυς ετήσιoυς προϋπολογισμούς των κοινοτήτων.