ΜΕΡΟΣ V ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

37.-(1) Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί διαμεσολαβητών τα μέλη του οποίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

(α) Ένα (1) πρόσωπο με νομική κατάρτιση, το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών και υποδεικνύεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως Πρόεδρος·

(β) τέσσερις (4) διαμεσολαβητές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών οι οποίοι, εάν είναι εφικτό, δεν προέρχονται από τον ίδιο επαγγελματικό τομέα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που σε σχέση με αναφερόμενο στην παρούσα παράγραφο επαγγελματικό τομέα υφίσταται οργανωμένο επαγγελματικό σώμα, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει διαμεσολαβητή ως μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του οικείου επαγγελματικού σώματος.

(2)(α) Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής και δυνατόν να ανανεωθεί, τηρουμένου ότι ουδείς μπορεί να διοριστεί για περισσότερες από δύο (2) θητείες.

(β) Μέλος του οποίου η θητεία έληξε εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας η οποία άρχισε πριν από τη λήξη της θητείας του.

(3) Ο Πρόεδρος και δύο (2) μέλη ή, στην απουσία του Προέδρου, τέσσερα (4) συνολικά μέλη αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών και, σε περίπτωση απουσίας του από οποιαδήποτε συνεδρία, τα μέλη εκλέγουν ένα εξ αυτών για να προεδρεύσει στη συνεδρία αυτή.

(6) Σε περίπτωση απoυσίας ή πρoσωριvoύ κωλύματoς τoυ Πρoέδρoυ ή άλλoυ μέλoυς τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ, τo Υπουργικό Συμβoύλιo δύναται vα διoρίσει, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1), άλλo πρόσωπο για vα ασκεί τις εξoυσίες και vα εκτελεί τα καθήκovτα τoυ Πρoέδρoυ ή του μέλoυς, αvάλoγα με τηv περίπτωση, κατά τη διάρκεια της απoυσίας ή τoυ κωλύματoς.

Πειθαρχικά αδικήματα

38.-(1) Διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση που-

(α) Κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε κατά τη διαμεσολάβηση επονείδιστη, δόλια ή ασυμβίβαστη προς τις υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή διαγωγή,

(β) παραβεί τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5,

(γ) παραβεί οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) καταδικαστεί από δικαστήριo για αδίκημα τo oπoίo εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(2) Η διαπίστωση τωv πραγματικώv περιστατικώv η oπoία περιλαμβάνεται σε εκδοθείσα απόφαση πoλιτικoύ δικαστηρίoυ επί αγωγής στηv oπoία διαμεσολαβητής υπήρξε διάδικoς γίvεται δεκτή από τo Πειθαρχικό Συμβoύλιo ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη.

(3) Διαμεσολαβητής εναντίον του οποίου ασκείται πειθαρχική δίωξη, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ο οποίος ρυθμίζει το επάγγελμα το οποίο ασκεί, δεν δύναται να διωχτεί πειθαρχικώς για το ίδιο παράπτωμα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αντιστρόφως.

Πειθαρχική έρευνα

39.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που υποβληθεί σε αυτό καταγγελία ή περιέλθει εις γvώση τoυ ότι διαμεσολαβητής δυνατόν vα έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, oρίζει ερευνητική επιτροπή για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, αποτελούμενη από έναν (1) ή περισσότερους διαμεσολαβητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών οι οποίοι δεν είναι μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και διακρίνονται για το ήθος, την ακεραιότητα και την προσήλωσή τους στις αρχές του επαγγέλματός τους, με πενταετή τουλάχιστον πείρα στον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο προέρχονται ή/και στη διαμεσολάβηση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία για τη διερεύνυση του ίδιου πειθαρχικού αδικήματος διορίζονται περισσότεροι του ενός (1) ερευνώντες λειτουργοί, εάν είναι εφικτό, προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς.

(2) Η ερευνητική επιτροπή διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατό και, στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας αυτής, έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(3) Διαμεσολαβητής εναντίον του οποίου έχει αρχίσει έρευνα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) δικαιούται να-

(α) Γνωρίζει την υπόθεση εναντίον του, και

(β) έχει την ευκαιρία να ακουστεί, αφού λάβει αντίγραφα των καταθέσεων και των μαρτυριών.

(4) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας η ερευνητική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία εναντίον του υπό διερεύνηση διαμεσολαβητή και, σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας.

Πειθαρχική διαδικασία

40.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης της πειθαρχικής κατηγορίας, καλεί ενώπιόν του το διαμεσολαβητή εναντίον του οποίου έχει διατυπωθεί η κατηγορία και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης.

(2)(α) Η ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά.

(β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και αν αυτή δεν γίνεται δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να-

(α) Απαιτεί την προσέλευση του διαμεσολαβητή εναντίον του οποίου διατυπώθηκε πειθαρχική κατηγορία,

(β) καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους,

(γ) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε δίκη που διεξάγεται συνοπτικά.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε πειθαρχική διαδικασία είναι δεόντως αιτιολογημένη και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του.

Πειθαρχικές ποινές

41.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος και λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν επαναλαμβανόμενη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από το ίδιο πρόσωπο:

(α) Επίπληξη·

(β) γραπτή επίπληξη·

(γ) καταβολή χρηματικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000)·

(δ) αναστολή της εγγραφής του στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη·

(ε) μόνιμη διαγραφή του από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

(2) Σε περίπτωση επιβολής σε διαμεσολαβητή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, ενημερώνεται γραπτώς το οικείο επαγγελματικό σώμα αυτού, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση επιβολής σε διαμεσολαβητή πειθαρχικής ποινής που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) ή στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1), αντίγραφο της απόφασης αποστέλλεται στον Υπουργό, ο οποίος μεριμνά για τη διενέργεια των κατάλληλων καταχωρίσεων στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Αδικήματα και ποινές

42. Πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου και, άνευ αιτιολογίας, παρέλειψε να προσέλθει κατά το χρόνο και στον τόπο που αναφέρεται στην κλήση ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης της υπόθεσης είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).