ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

43.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση τα θέματα σε σχέση με τα οποία ρητά αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ότι ρυθμίζονται με Διαδικαστικό Κανονισμό.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισμοί δύνανται να προνοούν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Καθορισμός και την αναθεώρηση του τέλους εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών·

(β) καθορισμός της αμοιβής διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης·

(γ) ειδική εκπαίδευση που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμο.

Διαδικαστικός Κανονισμός

44. Το Ανώτατο Δικαστήριο για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών δύναται να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για -

(α) Τον καθορισμό της διαδικασίας παραπομπής οικογενειακών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου σε διαμεσολάβηση,

(β) τον καθορισμό της διαδικασίας κατάθεσης συμφωνίας συμβιβασμού στο δικαστήριο προς εκτέλεση,

(γ) τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης για αρωγή διαμεσολάβησης, εφόσον η διαμεσολάβηση γίνεται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης του αιτητή αρωγής διαμεσολάβησης καθ’ όσον αφορά την οικονομική του κατάσταση,

(δ) οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο ως εκ της φύσεώς του δύναται να ρυθμίζεται με Διαδικαστικό Κανονισμό.

Κώδικας Δεοντολογίας διαμεσολαβητών οικογενειακών διαφορών

45. Ο Υπουργός εγκρίνει Κώδικα Δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Μεταβατικές διατάξεις

46.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και σε σχέση με οικογενειακές υποθέσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου και, σε τέτοια περίπτωση, ο δικαστής ενώπιον του οποίου εκκρεμεί οικογενειακή υπόθεση, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, ενημερώνει τους διαδίκους για τη δυνατότητα που έχουν να επιλύσουν τις διαφορές τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή και για τον σκοπό της διαμεσολάβησης όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.

(2) Πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αποδεδειγμένα ασκούσαν συστηματικά το επάγγελμα του διαμεσολαβητή οικογενειακών διαφορών και έχουν τύχει ειδικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, εγγράφονται στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών μετά από διαπίστωση των σχετικών με τη διαμεσολάβηση οικογενειακών διαφορών προσόντων τους, ανεξάρτητα από το κατά πόσο πληρούν τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8:

Νοείται ότι εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, διενεργείται εντός χρονικής περιόδου έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη ισχύος

47. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.