Κώδικας Δεοντολογίας διαμεσολαβητών οικογενειακών διαφορών

45. Ο Υπουργός εγκρίνει Κώδικα Δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.