Διαδικαστικός Κανονισμός

44. Το Ανώτατο Δικαστήριο για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών δύναται να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για -

(α) Τον καθορισμό της διαδικασίας παραπομπής οικογενειακών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου σε διαμεσολάβηση,

(β) τον καθορισμό της διαδικασίας κατάθεσης συμφωνίας συμβιβασμού στο δικαστήριο προς εκτέλεση,

(γ) τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης για αρωγή διαμεσολάβησης, εφόσον η διαμεσολάβηση γίνεται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης του αιτητή αρωγής διαμεσολάβησης καθ’ όσον αφορά την οικονομική του κατάσταση,

(δ) οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο ως εκ της φύσεώς του δύναται να ρυθμίζεται με Διαδικαστικό Κανονισμό.