Μεταβατικές διατάξεις

46.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και σε σχέση με οικογενειακές υποθέσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου και, σε τέτοια περίπτωση, ο δικαστής ενώπιον του οποίου εκκρεμεί οικογενειακή υπόθεση, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, ενημερώνει τους διαδίκους για τη δυνατότητα που έχουν να επιλύσουν τις διαφορές τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή και για τον σκοπό της διαμεσολάβησης όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.

(2) Πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αποδεδειγμένα ασκούσαν συστηματικά το επάγγελμα του διαμεσολαβητή οικογενειακών διαφορών και έχουν τύχει ειδικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, εγγράφονται στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών μετά από διαπίστωση των σχετικών με τη διαμεσολάβηση οικογενειακών διαφορών προσόντων τους, ανεξάρτητα από το κατά πόσο πληρούν τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8:

Νοείται ότι εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, διενεργείται εντός χρονικής περιόδου έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου.