Έναρξη ισχύος

47. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.