Κανονισμοί

43.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση τα θέματα σε σχέση με τα οποία ρητά αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ότι ρυθμίζονται με Διαδικαστικό Κανονισμό.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισμοί δύνανται να προνοούν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Καθορισμός και την αναθεώρηση του τέλους εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών·

(β) καθορισμός της αμοιβής διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης·

(γ) ειδική εκπαίδευση που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών·

(δ) το ελάχιστο όριο της ασφαλιστικής κάλυψης και οι όροι της ασφαλιστικής σύμβασης που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών·

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμο.