ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
Τερματισμός διαδικασίας διαμεσολάβησης

32.-(1) Η διαδικασία διαμεσολάβησης τερματίζεται-

(α) Με τη σύναψη μεταξύ των μερών συμφωνίας συμβιβασμού,

(β) με τη σύνταξη πρακτικού περί μη επίτευξης συμφωνίας συμβιβασμού,

(γ) με συμφωνία των μερών για τερματισμό της διαδικασίας,

(δ) σε περίπτωση που ένα από τα μέρη παύσει να συναινεί στη συνέχισή της,

(ε) αν ο διαμεσολαβητής κρίνει ότι για οποιονδήποτε λόγο η συνέχιση της διαμεσολάβησης κατέστη περιττή ή αδύνατη,

(στ) εάν προκύψει ότι υπάρχει βία.

(2) Ο τερματισμός της διαδικασίας διαμεσολάβησης επάγεται τον τερματισμό της εντολής του διαμεσολαβητή.

Φύλαξη εγγράφων διαμεσολάβησης από το διαμεσολαβητή

33. Όλα τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία διαμεσολάβησης φυλάσσονται από το διαμεσολαβητή για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού

34.-(1) Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης, επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών για επίλυση της διαφοράς τους, ο διαμεσολαβητής συντάσσει γραπτή συμφωνία συμβιβασμού, η οποία περιλαμβάνει-

(α) Τα στοιχεία του διαμεσολαβητή,

(β) τον τόπο και το χρόνο της διαμεσολάβησης,

(γ) τα στοιχεία των μερών,

(δ) τα στοιχεία των προσώπων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της διαμεσολάβησης,

(ε) τους όρους της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση, και

(στ) την ημερομηνία σύναψής της.

(2) Η συμφωνία συμβιβασμού δεν είναι δεσμευτική για τα μέρη παρά μόνο αν καταστεί εκτελεστή από το δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36.

(3) Η συμφωνία συμβιβασμού υπογράφεται ιδιοχείρως από το διαμεσολαβητή και τα μέρη.

(4) Ο διαμεσολαβητής παρέχει αντίγραφο της συμφωνίας συμβιβασμού στα μέρη.

(5) Η συμφωνία συμβιβασμού δύναται να κατατίθεται στο δικαστήριο προς εκτέλεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.

Μη επίτευξη συμφωνίας συμβιβασμού

35.-(1) Σε περίπτωση τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης χωρίς επίτευξη συμφωνίας, ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει τη μη επίτευξη συμφωνίας συμβιβασμού και το οποίο υπογράφεται από το διαμεσολαβητή και, αν το επιθυμούν, από τα μέρη.

(2) Ο διαμεσολαβητής παρέχει αντίγραφο του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) πρακτικού στα μέρη στη διαμεσολάβηση.

(3) Σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, το πρακτικό μη επίτευξης συμφωνίας κατατίθεται ενώπιον του δικαστηρίου.

Κατάθεση συμφωνίας συμβιβασμού στο δικαστήριο προς εκτέλεση

36.-(1) Αίτηση για εκτέλεση συμφωνίας συμβιβασμού δύναται να κατατεθεί στο δικαστήριο-

(α) Aπό κοινού από όλα τα μέρη, ή

(β) από ένα εκ των μερών με τη γραπτή συγκατάθεση των υπόλοιπων μερών.

(2) Σε περίπτωση που η συμφωνία συμβιβασμού είναι διατυπωμένη σε γλώσσα άλλη από την ελληνική γλώσσα, το δικαστήριο δύναται να ζητήσει και την προσκόμιση δεόντως επικυρωμένης μετάφρασης αυτής στην ελληνική γλώσσα.

(3) Μετά από αίτηση που κατατίθεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), το δικαστήριο δύναται να-

(α) Kηρύξει το σύνολο ή μέρος της συμφωνίας συμβιβασμού ως εκτελεστό κατά τον ίδιο τρόπο που εκτελείται δικαστική απόφαση ή δικαστικό διάταγμα, με την ίδια ισχύ, και, σε τέτοια περίπτωση, δύναται να εκδοθεί δικαστική απόφαση με περιεχόμενο εκείνο της συμφωνίας συμβιβασμού, ή

(β) απορρίψει την αίτηση για εκτέλεση της συμφωνίας συμβιβασμού, εάν κρίνει ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας αντίκειται στον νόμο ή δεν είναι εκτελεστό ή εάν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση, καθώς και αν κρίνει ότι η συμφωνία δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του.

(4) Απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει αίτηση για εκτέλεση συμφωνίας συμβιβασμού για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (3) δύναται να εφεσιβληθεί με τον ίδιο τρόπο που εφεσιβάλλεται δικαστική απόφαση.