Φύλαξη εγγράφων διαμεσολάβησης από το διαμεσολαβητή

33. Όλα τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία διαμεσολάβησης φυλάσσονται από το διαμεσολαβητή για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης.