Σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού

34.-(1) Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης, επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών για επίλυση της διαφοράς τους, ο διαμεσολαβητής συντάσσει γραπτή συμφωνία συμβιβασμού, η οποία περιλαμβάνει-

(α) Τα στοιχεία του διαμεσολαβητή,

(β) τον τόπο και το χρόνο της διαμεσολάβησης,

(γ) τα στοιχεία των μερών,

(δ) τα στοιχεία των προσώπων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της διαμεσολάβησης,

(ε) τους όρους της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση, και

(στ) την ημερομηνία σύναψής της.

(2) Η συμφωνία συμβιβασμού δεν είναι δεσμευτική για τα μέρη παρά μόνο αν καταστεί εκτελεστή από το δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36.

(3) Η συμφωνία συμβιβασμού υπογράφεται ιδιοχείρως από το διαμεσολαβητή και τα μέρη.

(4) Ο διαμεσολαβητής παρέχει αντίγραφο της συμφωνίας συμβιβασμού στα μέρη.

(5) Η συμφωνία συμβιβασμού δύναται να κατατίθεται στο δικαστήριο προς εκτέλεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.