Μη επίτευξη συμφωνίας συμβιβασμού

35.-(1) Σε περίπτωση τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης χωρίς επίτευξη συμφωνίας, ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει τη μη επίτευξη συμφωνίας συμβιβασμού και το οποίο υπογράφεται από το διαμεσολαβητή και, αν το επιθυμούν, από τα μέρη.

(2) Ο διαμεσολαβητής παρέχει αντίγραφο του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) πρακτικού στα μέρη στη διαμεσολάβηση.

(3) Σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, το πρακτικό μη επίτευξης συμφωνίας κατατίθεται ενώπιον του δικαστηρίου.