Κατάθεση συμφωνίας συμβιβασμού στο δικαστήριο προς εκτέλεση

36.-(1) Αίτηση για εκτέλεση συμφωνίας συμβιβασμού δύναται να κατατεθεί στο δικαστήριο-

(α) Aπό κοινού από όλα τα μέρη, ή

(β) από ένα εκ των μερών με τη γραπτή συγκατάθεση των υπόλοιπων μερών.

(2) Σε περίπτωση που η συμφωνία συμβιβασμού είναι διατυπωμένη σε γλώσσα άλλη από την ελληνική γλώσσα, το δικαστήριο δύναται να ζητήσει και την προσκόμιση δεόντως επικυρωμένης μετάφρασης αυτής στην ελληνική γλώσσα.

(3) Μετά από αίτηση που κατατίθεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), το δικαστήριο δύναται να-

(α) Kηρύξει το σύνολο ή μέρος της συμφωνίας συμβιβασμού ως εκτελεστό κατά τον ίδιο τρόπο που εκτελείται δικαστική απόφαση ή δικαστικό διάταγμα, με την ίδια ισχύ, και, σε τέτοια περίπτωση, δύναται να εκδοθεί δικαστική απόφαση με περιεχόμενο εκείνο της συμφωνίας συμβιβασμού, ή

(β) απορρίψει την αίτηση για εκτέλεση της συμφωνίας συμβιβασμού, εάν κρίνει ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας αντίκειται στον νόμο ή δεν είναι εκτελεστό ή εάν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση, καθώς και αν κρίνει ότι η συμφωνία δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του.

(4) Απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει αίτηση για εκτέλεση συμφωνίας συμβιβασμού για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (3) δύναται να εφεσιβληθεί με τον ίδιο τρόπο που εφεσιβάλλεται δικαστική απόφαση.