Πειθαρχικό Συμβούλιο

37.-(1) Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί διαμεσολαβητών τα μέλη του οποίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

(α) Ένα (1) πρόσωπο με νομική κατάρτιση, το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών και υποδεικνύεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως Πρόεδρος·

(β) τέσσερις (4) διαμεσολαβητές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών οι οποίοι, εάν είναι εφικτό, δεν προέρχονται από τον ίδιο επαγγελματικό τομέα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που σε σχέση με αναφερόμενο στην παρούσα παράγραφο επαγγελματικό τομέα υφίσταται οργανωμένο επαγγελματικό σώμα, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει διαμεσολαβητή ως μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του οικείου επαγγελματικού σώματος.

(2)(α) Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής και δυνατόν να ανανεωθεί, τηρουμένου ότι ουδείς μπορεί να διοριστεί για περισσότερες από δύο (2) θητείες.

(β) Μέλος του οποίου η θητεία έληξε εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας η οποία άρχισε πριν από τη λήξη της θητείας του.

(3) Ο Πρόεδρος και δύο (2) μέλη ή, στην απουσία του Προέδρου, τέσσερα (4) συνολικά μέλη αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών και, σε περίπτωση απουσίας του από οποιαδήποτε συνεδρία, τα μέλη εκλέγουν ένα εξ αυτών για να προεδρεύσει στη συνεδρία αυτή.

(6) Σε περίπτωση απoυσίας ή πρoσωριvoύ κωλύματoς τoυ Πρoέδρoυ ή άλλoυ μέλoυς τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ, τo Υπουργικό Συμβoύλιo δύναται vα διoρίσει, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1), άλλo πρόσωπο για vα ασκεί τις εξoυσίες και vα εκτελεί τα καθήκovτα τoυ Πρoέδρoυ ή του μέλoυς, αvάλoγα με τηv περίπτωση, κατά τη διάρκεια της απoυσίας ή τoυ κωλύματoς.