Πειθαρχικά αδικήματα

38.-(1) Διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση που-

(α) Κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε κατά τη διαμεσολάβηση επονείδιστη, δόλια ή ασυμβίβαστη προς τις υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή διαγωγή,

(β) παραβεί τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5,

(γ) παραβεί οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) καταδικαστεί από δικαστήριo για αδίκημα τo oπoίo εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(2) Η διαπίστωση τωv πραγματικώv περιστατικώv η oπoία περιλαμβάνεται σε εκδοθείσα απόφαση πoλιτικoύ δικαστηρίoυ επί αγωγής στηv oπoία διαμεσολαβητής υπήρξε διάδικoς γίvεται δεκτή από τo Πειθαρχικό Συμβoύλιo ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη.

(3) Διαμεσολαβητής εναντίον του οποίου ασκείται πειθαρχική δίωξη, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ο οποίος ρυθμίζει το επάγγελμα το οποίο ασκεί, δεν δύναται να διωχτεί πειθαρχικώς για το ίδιο παράπτωμα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αντιστρόφως.