Πειθαρχική έρευνα

39.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που υποβληθεί σε αυτό καταγγελία ή περιέλθει εις γvώση τoυ ότι διαμεσολαβητής δυνατόν vα έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, oρίζει ερευνητική επιτροπή για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, αποτελούμενη από έναν (1) ή περισσότερους διαμεσολαβητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών οι οποίοι δεν είναι μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και διακρίνονται για το ήθος, την ακεραιότητα και την προσήλωσή τους στις αρχές του επαγγέλματός τους, με πενταετή τουλάχιστον πείρα στον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο προέρχονται ή/και στη διαμεσολάβηση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία για τη διερεύνυση του ίδιου πειθαρχικού αδικήματος διορίζονται περισσότεροι του ενός (1) ερευνώντες λειτουργοί, εάν είναι εφικτό, προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς.

(2) Η ερευνητική επιτροπή διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατό και, στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας αυτής, έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(3) Διαμεσολαβητής εναντίον του οποίου έχει αρχίσει έρευνα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) δικαιούται να-

(α) Γνωρίζει την υπόθεση εναντίον του, και

(β) έχει την ευκαιρία να ακουστεί, αφού λάβει αντίγραφα των καταθέσεων και των μαρτυριών.

(4) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας η ερευνητική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία εναντίον του υπό διερεύνηση διαμεσολαβητή και, σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας.