Πειθαρχική έρευνα

39.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που υποβληθεί σ’ αυτό καταγγελία ή περιέλθει εις γvώση τoυ ότι διαμεσολαβητής δυνατόν vα έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα oρίζει ερευνητική επιτροπή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα μέλη του για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας.

(2) Η ερευνητική επιτροπή διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατό και, στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας αυτής, έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(3) Διαμεσολαβητής εναντίον του οποίου έχει αρχίσει έρευνα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) δικαιούται να-

(α) Γνωρίζει την υπόθεση εναντίον του, και

(β) έχει την ευκαιρία να ακουστεί, αφού λάβει αντίγραφα των καταθέσεων και των μαρτυριών.

(4) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας η ερευνητική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία εναντίον του υπό διερεύνηση διαμεσολαβητή και, σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας.