Πειθαρχική διαδικασία

40.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης της πειθαρχικής κατηγορίας, καλεί ενώπιόν του το διαμεσολαβητή εναντίον του οποίου έχει διατυπωθεί η κατηγορία και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης.

(2)(α) Η ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά.

(β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και αν αυτή δεν γίνεται δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να-

(α) Απαιτεί την προσέλευση του διαμεσολαβητή εναντίον του οποίου διατυπώθηκε πειθαρχική κατηγορία,

(β) καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους,

(γ) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε δίκη που διεξάγεται συνοπτικά.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε πειθαρχική διαδικασία είναι δεόντως αιτιολογημένη και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του.