Πειθαρχικές ποινές

41.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος και λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν επαναλαμβανόμενη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από το ίδιο πρόσωπο:

(α) Επίπληξη·

(β) γραπτή επίπληξη·

(γ) καταβολή χρηματικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000)·

(δ) αναστολή της εγγραφής του στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη·

(ε) μόνιμη διαγραφή του από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

(2) Σε περίπτωση επιβολής σε διαμεσολαβητή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, ενημερώνεται γραπτώς το οικείο επαγγελματικό σώμα αυτού, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση επιβολής σε διαμεσολαβητή πειθαρχικής ποινής που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) ή στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1), αντίγραφο της απόφασης αποστέλλεται στον Υπουργό, ο οποίος μεριμνά για τη διενέργεια των κατάλληλων καταχωρίσεων στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.