Τερματισμός διαδικασίας διαμεσολάβησης

32.-(1) Η διαδικασία διαμεσολάβησης τερματίζεται-

(α) Με τη σύναψη μεταξύ των μερών συμφωνίας συμβιβασμού,

(β) με τη σύνταξη πρακτικού περί μη επίτευξης συμφωνίας συμβιβασμού,

(γ) με συμφωνία των μερών για τερματισμό της διαδικασίας,

(δ) σε περίπτωση που ένα από τα μέρη παύσει να συναινεί στη συνέχισή της,

(ε) αν ο διαμεσολαβητής κρίνει ότι για οποιονδήποτε λόγο η συνέχιση της διαμεσολάβησης κατέστη περιττή ή αδύνατη,

(στ) εάν προκύψει ότι υπάρχει βία.

(2) Ο τερματισμός της διαδικασίας διαμεσολάβησης επάγεται τον τερματισμό της εντολής του διαμεσολαβητή.