Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης σε παραγραφή και σε αποκλειστικές προθεσμίες

31.-(1) Η έναρξη της διαδικασίας διαμεσολάβησης συνεπάγεται αναστολή οποιουδήποτε προβλεπόμενου από νόμο χρόνου παραγραφής ή αποκλειστικής προθεσμίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

(2) Σε περίπτωση τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης, ο χρόνος παραγραφής ή αποκλειστικής προθεσμίας που αναστάλθηκε, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), συνεχίζει να τρέχει από την ημερομηνία τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν θίγουν τις περί παραγραφής ή λήξεως αποκλειστικής προθεσμίας διατάξεις των διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενη η Δημοκρατία.