Αντικατάσταση διαμεσολαβητή

30. Ο διαμεσολαβητής αντικαθίσταται σε περίπτωση διαγραφής του από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 ή τερματισμού της εντολής του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 ή ανάκλησης της εντολής του με συμφωνία των μερών ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τερματισμού της εντολής του και η επιλογή αντικαταστάτη αυτού διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.