ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Συμβούλιο

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή στο Μητρώο των προσώπων που δικαιούνται να διενεργούν πιστοποιημένες μεταφράσεις ως ορκωτοί μεταφραστές, καθώς και για την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών και αρμοδιοτήτων χορηγούνται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησής του, απαρτίζεται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη:

(α) Το Διευθυντή, ως εκ της θέσεώς του, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προέδρου∙

(β) έναν λειτουργό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ο οποίος ασκεί καθήκοντα αντιπροέδρου του Συμβουλίου∙

(γ) έναν λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών∙ και

(δ) δύο (2) μέλη του Συλλόγου, που υποδεικνύονται στον Υπουργό για το σκοπό αυτό, αφού εκλεγούν από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(3) Εξαιρουμένου του Διευθυντή, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, για περίοδο τριών (3) ετών:

Νοείται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο του Διευθυντή πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας του Συμβουλίου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της σύνθεσης αυτού.

(4) Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας δύναται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.

(5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από αίτημα τριών (3) μελών του και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

(6) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συνεδρία του Συμβουλίου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου.

(7) Ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και δύο (2) άλλα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(8) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(9) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) σύνθεσης του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(10) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους του, εφόσον ο αριθμός των μελών του τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τριών (3).

(11) Το Συμβούλιο ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.

Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο συγκροτείται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, τα πρόσωπα που διορίζονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό μεταξύ των προσώπων που συνεργάζονται για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ως συνεργάτες μεταφραστές:

Νοείται ότι ως συνεργάτες μεταφραστές θεωρούνται τα πρόσωπα που έχουν με επιτυχία παρακαθίσει σε γραπτές εξετάσεις πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίες έχουν διενεργηθεί για τον σκοπό αυτό από το Γραφείο Τύπο και Πληροφοριών και τα εν λόγω πρόσωπα περιλαμβάνονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται από αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου κατέχουν το αξίωμά τους μέχρις ότου καταστεί δυνατός ο διορισμός των προσώπων που υποδεικνύονται από τον Σύλλογο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 26.

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

5.-(1) Το Συμβούλιο έχει καθήκον όπως εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου καταρτίσει και μετέπειτα τηρεί Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών στο οποίο καταχωρίζονται-

(α) Το όνομα, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό∙

(β) τα συναφή ακαδημαϊκά προσόντα του εν λόγω προσώπου∙ και

(γ) οι γλώσσες-πηγή και οι γλώσσες-στόχος που αφορούν τις υπηρεσίες μετάφρασης που το εν λόγω πρόσωπο παρέχει:

Νοείται ότι στο Μητρώο δύναται να καταχωρίζονται και οποιαδήποτε άλλα συναφή με την εργασία του μεταφραστή προσόντα και πληροφορίες, όπως είναι η εξειδίκευση σε κείμενα που περιλαμβάνουν τεχνικούς, νομικούς, ιατρικούς, οικονομικούς και άλλους όρους.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση, τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα σε αυτό και αφαιρεί από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου, που φέρει την υπογραφή του Προέδρου, κατά τον Ιανουάριο κάθε έτους, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

6.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,

(β) έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή/και της τουρκικής γλώσσας,

(γ) είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο έχει ως αντικείμενο-

(i) τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας,

(ii) τις ξένες γλώσσες, ή

(iii) άλλα θέματα, νοουμένου ότι αποκτήθηκε κατόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε χώρα του εξωτερικού, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας,

(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία ή την εκπαιδευτική υπηρεσία ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα, και

(στ) έχει με επιτυχία παρακαθίσει σε γραπτή εξέταση που διενεργείται από το Συμβούλιο για τα αιτούμενα την εγγραφή στο Μητρώο πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7:

Νοείται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει για-

(i) Πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του μεταφραστή για συνεχόμενη περίοδο δύο (2) ετών, ή/και

(ii) τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στο ειδικό μητρώο συνεργατών μεταφραστών που τηρεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 4.

(2) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο, οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται σε αυτούς τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Προέδρου, να επιτρέψει σε μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο να διεκπεραιώσει πιστοποιημένη μετάφραση, εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του γραπτού κειμένου ή του εγγράφου ή λόγω επειγουσών συνθηκών.

Εξετάσεις

7. Το Συμβούλιο διενεργεί κάθε δύο (2) έτη, ή και νωρίτερα εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, γραπτές εξετάσεις για τα αιτούμενα την εγγραφή στο Μητρώο πρόσωπα:

Νοείται ότι, για σκοπούς διενέργειας των γραπτών εξετάσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς καθηγητές μετάφρασης, τόσο από τη γλώσσα-πηγή προς τη γλώσσα-στόχο, όσο και από τη γλώσσα-στόχο προς τη γλώσσα-πηγή.

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

8.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο υποβάλλει αίτηση προς το Συμβούλιο, στον καθορισμένο τύπο και με την ταυτόχρονη καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33, και η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων:

Νοείται ότι με την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλεται πρόσφατο και εν πάση περιπτώσει εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

(2) Ο αιτητής καθορίζει στην αίτησή του για εγγραφή στο Μητρώο τη γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχο για τις οποίες αιτείται την εγγραφή του στο Μητρώο:

Νοείται ότι ο αιτητής δύναται να ζητήσει όπως εξεταστεί σε περισσότερες της μία γλώσσες για σκοπούς εγγραφής του στο Μητρώο:

Νοείται περαιτέρω ότι, με την αίτηση εγγραφής, ο αιτητής δύναται να δηλώσει ενδεχόμενη εξειδίκευσή του σε κείμενα που περιλαμβάνουν τεχνικούς, νομικούς, ιατρικούς, οικονομικούς και άλλους όρους, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6.

(3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης ή από τον χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων και ορθά συμπληρωμένων εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει όπως ο αιτητής του υποβάλει οποιαδήποτε επιπρόσθετα έγγραφα, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό απαιτείται για τη λήψη απόφασης για εγγραφή στο Μητρώο ή σε περίπτωση που η αίτηση και τα αποδεικτικά στοιχεία που τη συνοδεύουν κρίνονται ελλιπή.

(4) Για κάθε αιτητή ο οποίος κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 6 και με την καταβολή τέλους το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33, το Συμβούλιο εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο σύμφωνα με τον καθορισμένο από αυτό τύπο.

(5) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο αιτητή, ο οποίος δύναται να αιτηθεί επανεξέταση της αίτησής του, υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο εκδίδει νέα αιτιολογημένη απόφασή του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων.

(6) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να καταχωρίσει προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (6), το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό επιπρόσθετων λεπτομερειών σε σχέση με το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και τα υποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία που τη συνοδεύουν.

Χρονική ισχύς και ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, η εγγραφή στο Μητρώο έχει πενταετή χρονική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής και δύναται να ανανεωθεί για επιπρόσθετες περιόδους διάρκειας πέντε (5) ετών κάθε φορά, έπειτα από την υποβολή νέας αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.

(2) Για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο ισχύουν κατ’ αναλογίαν οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 προϋποθέσεις, με την εξαίρεση της προϋπόθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο (στ) του εν λόγω εδαφίου.

(3) Το Συμβούλιο αποφαίνεται επί της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) αίτησης εντός τριάντα (30) ημερών και η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί έως εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Διαδικασία ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης

10.-(1) Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής οφείλει, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο, όπως ορκιστεί ή δώσει διαβεβαίωση για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ενώπιον του Συμβουλίου:

Νοείται ότι οι ως άνω διατάξεις δεν επηρεάζουν τυχόν πρόσθετη υποχρέωση προσώπου να προβεί σε όρκο ενώπιον δικαστηρίου στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Όρκων Νόμου.

(2) Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής προβαίνει σε καταχώριση στο δικαστήριο, πριν από την ορκωμοσία ή τη διαβεβαίωση, του πιστοποιητικού εγγραφής του στο Μητρώο ή πιστού αντιγράφου αυτού.

(3) Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής δίδει τον όρκο που καθορίζεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου ενώπιον του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δηλώσει ότι για θρησκευτικούς λόγους δεν επιθυμεί να ορκιστεί ενώπιον του Συμβουλίου, δίδει αντί όρκου τη διαβεβαίωση που καθορίζεται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(4) Μετά το τέλος της πράξης ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης, ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής λαμβάνει έγγραφη βεβαίωση της ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσής του από το Συμβούλιο, ώστε να δύναται να διενεργεί πιστοποιημένες μεταφράσεις, καθώς και την απαραίτητη επίσημη σφραγίδα η οποία τίθεται στις εν λόγω πιστοποιημένες μεταφράσεις.

(5) Το Συμβούλιο δύναται ενίοτε να προβαίνει στον καθορισμό επιπρόσθετων κανόνων αναφορικά με τη διαδικασία ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης.

(6) Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση, το εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο φέρει τον τίτλο «ορκωτός μεταφραστής».

(7) Κάθε ορκωτός μεταφραστής, μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωσή του, παρέχει στο Συμβούλιο δείγμα της υπογραφής του:

Νοείται ότι δείγμα της υπογραφής του ορκωτού μεταφραστή φυλάσσεται και παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο, εφόσον αυτό ζητηθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας.

Διαγραφή από το Μητρώο

11.-(1) Το Συμβούλιο διαγράφει από το Μητρώο μεταφραστή-

(α) Ο οποίος υπέβαλε γραπτό αίτημα προς το Συμβούλιο για τη διαγραφή του∙

(β) ο οποίος δεν έχει δώσει τον καθορισμένο όρκο ή διαβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της εγγραφής του στο Μητρώο∙

(γ) στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙV του παρόντος Νόμου∙

(δ) ο οποίος έχει τεθεί υπό κηδεμονία λόγω ψυχικής διαταραχής ή έχει μόνιμη ανικανότητα ή απεβίωσε.

(2) Σε περίπτωση που η διαγραφή από το Μητρώο έχει διενεργηθεί δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α), (β), και (γ) του εδαφίου (1), το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία διαγραφής του από το Μητρώο.

(3) Σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο, η επίσημη σφραγίδα που τίθεται σε πιστοποιημένες μεταφράσεις επιστρέφεται αμέσως από τον διαγραφέντα στο Συμβούλιο και, σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητάς του για παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, η εν λόγω σφραγίδα επιστρέφεται από τους οικείους του∙ κάθε δε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς αιτία, αρνείται ή παραλείπει να παραδώσει οποιαδήποτε σφραγίδα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όταν αυτό απαιτηθεί από το Συμβούλιο, τελεί ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(4) Εάν ορκωτός μεταφραστής έχει εγγραφεί στο Μητρώο με την ένδειξη ότι κατέχει περισσότερες από μία γλώσσες-πηγή και γλώσσες-στόχο και συντρέχει περίπτωση διαγραφής του λόγω μη επαγγελματικής επάρκειάς του αναφορικά με ορισμένες από τις γλώσσες-πηγή και γλώσσες-στόχο για τις οποίες ισχύει η εγγραφή του στο Μητρώο, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει όπως, αντί της διαγραφής του εν λόγω προσώπου από το Μητρώο, περιοριστεί η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης από αυτόν, έτσι ώστε να αφορά λιγότερες γλώσσες.

(5) Η απόφαση για διαγραφή από το Μητρώο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.