Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

6.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,

(β) έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή/και της τουρκικής γλώσσας,

(γ) είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο έχει ως αντικείμενο-

(i) τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας,

(ii) τις ξένες γλώσσες, ή

(iii) άλλα θέματα, νοουμένου ότι αποκτήθηκε κατόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε χώρα του εξωτερικού, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας,

(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία ή την εκπαιδευτική υπηρεσία ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα, και

(στ) έχει με επιτυχία παρακαθίσει σε γραπτή εξέταση που διενεργείται από το Συμβούλιο για τα αιτούμενα την εγγραφή στο Μητρώο πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7:

Νοείται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει για-

(i) Πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του μεταφραστή για συνεχόμενη περίοδο δύο (2) ετών, ή/και

(ii) τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στο ειδικό μητρώο συνεργατών μεταφραστών που τηρεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 4.

(2) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο, οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται σε αυτούς τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Προέδρου, να επιτρέψει σε μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο να διεκπεραιώσει πιστοποιημένη μετάφραση, εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του γραπτού κειμένου ή του εγγράφου ή λόγω επειγουσών συνθηκών.