Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

5.-(1) Το Συμβούλιο έχει καθήκον όπως εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου καταρτίσει και μετέπειτα τηρεί Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών στο οποίο καταχωρίζονται-

(α) Το όνομα, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό∙

(β) τα συναφή ακαδημαϊκά προσόντα του εν λόγω προσώπου∙ και

(γ) οι γλώσσες-πηγή και οι γλώσσες-στόχος που αφορούν τις υπηρεσίες μετάφρασης που το εν λόγω πρόσωπο παρέχει:

Νοείται ότι στο Μητρώο δύναται να καταχωρίζονται και οποιαδήποτε άλλα συναφή με την εργασία του μεταφραστή προσόντα και πληροφορίες, όπως είναι η εξειδίκευση σε κείμενα που περιλαμβάνουν τεχνικούς, νομικούς, ιατρικούς, οικονομικούς και άλλους όρους.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση, τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα σε αυτό και αφαιρεί από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου, που φέρει την υπογραφή του Προέδρου, κατά τον Ιανουάριο κάθε έτους, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.