Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο συγκροτείται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, τα πρόσωπα που διορίζονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό μεταξύ των προσώπων που συνεργάζονται για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ως συνεργάτες μεταφραστές:

Νοείται ότι ως συνεργάτες μεταφραστές θεωρούνται τα πρόσωπα που έχουν με επιτυχία παρακαθίσει σε γραπτές εξετάσεις πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίες έχουν διενεργηθεί για τον σκοπό αυτό από το Γραφείο Τύπο και Πληροφοριών και τα εν λόγω πρόσωπα περιλαμβάνονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται από αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου κατέχουν το αξίωμά τους μέχρις ότου καταστεί δυνατός ο διορισμός των προσώπων που υποδεικνύονται από τον Σύλλογο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 26.