Συμβούλιο

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή στο Μητρώο των προσώπων που δικαιούνται να διενεργούν πιστοποιημένες μεταφράσεις ως ορκωτοί μεταφραστές, καθώς και για την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών και αρμοδιοτήτων χορηγούνται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησής του, απαρτίζεται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη:

(α) Το Διευθυντή, ως εκ της θέσεώς του, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προέδρου∙

(β) έναν λειτουργό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ο οποίος ασκεί καθήκοντα αντιπροέδρου του Συμβουλίου∙

(γ) έναν λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών∙ και

(δ) δύο (2) μέλη του Συλλόγου, που υποδεικνύονται στον Υπουργό για το σκοπό αυτό, αφού εκλεγούν από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(3) Εξαιρουμένου του Διευθυντή, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, για περίοδο τριών (3) ετών:

Νοείται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο του Διευθυντή πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας του Συμβουλίου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της σύνθεσης αυτού.

(4) Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας δύναται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.

(5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από αίτημα τριών (3) μελών του και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

(6) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συνεδρία του Συμβουλίου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου.

(7) Ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και δύο (2) άλλα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(8) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(9) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) σύνθεσης του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(10) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους του, εφόσον ο αριθμός των μελών του τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τριών (3).

(11) Το Συμβούλιο ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.