Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«γλώσσα-πηγή» σημαίνει τη γλώσσα παραγωγής ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από την οποία γίνεται η μετάφραση προς γλώσσα-στόχο∙

«γλώσσα-στόχος» σημαίνει τη γλώσσα στην οποία γίνεται η μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από τη γλώσσα-πηγή∙

«Διευθυντής» σημαίνει τον εκάστοτε διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ή το πρόσωπο το οποίο ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή αυτού δυνάμει του άρθρου 42 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία∙

«μετάφραση» σημαίνει τη γραπτή απόδοση κειμένου ή εγγράφου από τη γλώσσα-πηγή σε γραπτό κείμενο ή έγγραφο στη γλώσσα-στόχο∙

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5∙

«ορκωτός μεταφραστής» σημαίνει μεταφραστή που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο και δύναται να διενεργεί πιστοποιημένες μεταφράσεις ως ορκωτός μεταφραστής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«πιστοποιημένη μετάφραση» σημαίνει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου έγκυρη και ακριβή μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα ή στην τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και από την ελληνική γλώσσα προς την τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, η οποία φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας και η οποία είναι δεόντως χαρτοσημασμένη∙

«Πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο του Συμβουλίου∙

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Ορκωτών Μεταφραστών που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25.

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3∙

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.