Εξετάσεις

7. Το Συμβούλιο διενεργεί κάθε δύο (2) έτη, ή και νωρίτερα εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, γραπτές εξετάσεις για τα αιτούμενα την εγγραφή στο Μητρώο πρόσωπα:

Νοείται ότι, για σκοπούς διενέργειας των γραπτών εξετάσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς καθηγητές μετάφρασης, τόσο από τη γλώσσα-πηγή προς τη γλώσσα-στόχο, όσο και από τη γλώσσα-στόχο προς τη γλώσσα-πηγή.