Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

8.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο υποβάλλει αίτηση προς το Συμβούλιο, στον καθορισμένο τύπο και με την ταυτόχρονη καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33, και η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων:

Νοείται ότι με την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλεται πρόσφατο και εν πάση περιπτώσει εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

(2) Ο αιτητής καθορίζει στην αίτησή του για εγγραφή στο Μητρώο τη γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχο για τις οποίες αιτείται την εγγραφή του στο Μητρώο:

Νοείται ότι ο αιτητής δύναται να ζητήσει όπως εξεταστεί σε περισσότερες της μία γλώσσες για σκοπούς εγγραφής του στο Μητρώο:

Νοείται περαιτέρω ότι, με την αίτηση εγγραφής, ο αιτητής δύναται να δηλώσει ενδεχόμενη εξειδίκευσή του σε κείμενα που περιλαμβάνουν τεχνικούς, νομικούς, ιατρικούς, οικονομικούς και άλλους όρους, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6.

(3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης ή από τον χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων και ορθά συμπληρωμένων εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει όπως ο αιτητής του υποβάλει οποιαδήποτε επιπρόσθετα έγγραφα, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό απαιτείται για τη λήψη απόφασης για εγγραφή στο Μητρώο ή σε περίπτωση που η αίτηση και τα αποδεικτικά στοιχεία που τη συνοδεύουν κρίνονται ελλιπή.

(4) Για κάθε αιτητή ο οποίος κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 6 και με την καταβολή τέλους το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33, το Συμβούλιο εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο σύμφωνα με τον καθορισμένο από αυτό τύπο.

(5) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο αιτητή, ο οποίος δύναται να αιτηθεί επανεξέταση της αίτησής του, υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο εκδίδει νέα αιτιολογημένη απόφασή του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων.

(6) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να καταχωρίσει προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (6), το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό επιπρόσθετων λεπτομερειών σε σχέση με το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και τα υποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία που τη συνοδεύουν.