Χρονική ισχύς και ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, η εγγραφή στο Μητρώο έχει πενταετή χρονική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής και δύναται να ανανεωθεί για επιπρόσθετες περιόδους διάρκειας πέντε (5) ετών κάθε φορά, έπειτα από την υποβολή νέας αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.

(2) Για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο ισχύουν κατ’ αναλογίαν οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 προϋποθέσεις, με την εξαίρεση της προϋπόθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο (στ) του εν λόγω εδαφίου.

(3) Το Συμβούλιο αποφαίνεται επί της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) αίτησης εντός τριάντα (30) ημερών και η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί έως εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.