Διαδικασία ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης

10.-(1) Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής οφείλει, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο, όπως ορκιστεί ή δώσει διαβεβαίωση για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ενώπιον του Συμβουλίου:

Νοείται ότι οι ως άνω διατάξεις δεν επηρεάζουν τυχόν πρόσθετη υποχρέωση προσώπου να προβεί σε όρκο ενώπιον δικαστηρίου στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Όρκων Νόμου.

(2) Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής προβαίνει σε καταχώριση στο δικαστήριο, πριν από την ορκωμοσία ή τη διαβεβαίωση, του πιστοποιητικού εγγραφής του στο Μητρώο ή πιστού αντιγράφου αυτού.

(3) Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής δίδει τον όρκο που καθορίζεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου ενώπιον του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δηλώσει ότι για θρησκευτικούς λόγους δεν επιθυμεί να ορκιστεί ενώπιον του Συμβουλίου, δίδει αντί όρκου τη διαβεβαίωση που καθορίζεται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(4) Μετά το τέλος της πράξης ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης, ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής λαμβάνει έγγραφη βεβαίωση της ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσής του από το Συμβούλιο, ώστε να δύναται να διενεργεί πιστοποιημένες μεταφράσεις, καθώς και την απαραίτητη επίσημη σφραγίδα η οποία τίθεται στις εν λόγω πιστοποιημένες μεταφράσεις.

(5) Το Συμβούλιο δύναται ενίοτε να προβαίνει στον καθορισμό επιπρόσθετων κανόνων αναφορικά με τη διαδικασία ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης.

(6) Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση, το εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο φέρει τον τίτλο «ορκωτός μεταφραστής».

(7) Κάθε ορκωτός μεταφραστής, μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωσή του, παρέχει στο Συμβούλιο δείγμα της υπογραφής του:

Νοείται ότι δείγμα της υπογραφής του ορκωτού μεταφραστή φυλάσσεται και παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο, εφόσον αυτό ζητηθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας.