Διαγραφή από το Μητρώο

11.-(1) Το Συμβούλιο διαγράφει από το Μητρώο μεταφραστή-

(α) Ο οποίος υπέβαλε γραπτό αίτημα προς το Συμβούλιο για τη διαγραφή του∙

(β) ο οποίος δεν έχει δώσει τον καθορισμένο όρκο ή διαβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της εγγραφής του στο Μητρώο∙

(γ) στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙV του παρόντος Νόμου∙

(δ) ο οποίος έχει τεθεί υπό κηδεμονία λόγω ψυχικής διαταραχής ή έχει μόνιμη ανικανότητα ή απεβίωσε.

(2) Σε περίπτωση που η διαγραφή από το Μητρώο έχει διενεργηθεί δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α), (β), και (γ) του εδαφίου (1), το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία διαγραφής του από το Μητρώο.

(3) Σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο, η επίσημη σφραγίδα που τίθεται σε πιστοποιημένες μεταφράσεις επιστρέφεται αμέσως από τον διαγραφέντα στο Συμβούλιο και, σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητάς του για παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, η εν λόγω σφραγίδα επιστρέφεται από τους οικείους του∙ κάθε δε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς αιτία, αρνείται ή παραλείπει να παραδώσει οποιαδήποτε σφραγίδα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όταν αυτό απαιτηθεί από το Συμβούλιο, τελεί ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(4) Εάν ορκωτός μεταφραστής έχει εγγραφεί στο Μητρώο με την ένδειξη ότι κατέχει περισσότερες από μία γλώσσες-πηγή και γλώσσες-στόχο και συντρέχει περίπτωση διαγραφής του λόγω μη επαγγελματικής επάρκειάς του αναφορικά με ορισμένες από τις γλώσσες-πηγή και γλώσσες-στόχο για τις οποίες ισχύει η εγγραφή του στο Μητρώο, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει όπως, αντί της διαγραφής του εν λόγω προσώπου από το Μητρώο, περιοριστεί η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης από αυτόν, έτσι ώστε να αφορά λιγότερες γλώσσες.

(5) Η απόφαση για διαγραφή από το Μητρώο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.