Παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή

12.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-

(α) Να παρέχει υπηρεσίες ορκωτού μεταφραστή ή να αποκαλεί τον εαυτό του ως ορκωτό μεταφραστή,

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα ή επωνυμία ή τίτλο, στα οποία περιλαμβάνονται οι λέξεις ορκωτός ή επίσημος ή διορισμένος από την κυβέρνηση μεταφραστής,

(γ) να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο ως ορκωτός μεταφραστής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν έχει διαγραφεί από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 ή δεν έχει επιβληθεί σε αυτό η πειθαρχική ποινή της αναστολής της ισχύος της εγγραφής του στο Μητρώο.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(3) Κάθε ορκωτός μεταφραστής παρέχει αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες του σε προκαθορισμένο και σταθερό χώρο εργασίας που διατηρεί για τον σκοπό αυτό, ο οποίος λειτουργεί συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες κατά το δυνατό συνάδουν με το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας και γνωστοποιούνται με σχετική πινακίδα στην εξωτερική θύρα του χώρου εργασίας.

(4) Κάθε ορκωτός μεταφραστής-

(α) Έχει την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη της επίσημης σφραγίδας πιστοποιημένης μετάφρασης που του χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 10 και θέτει τη σφραγίδα αυτή σε κάθε πιστοποιημένη μετάφραση που διενεργεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που του δίδονται από το Συμβούλιο.

(β) διατηρεί αρχείο, το οποίο δύναται να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο καταχωρίζονται οι μεταφράσεις που έχει διενεργήσει.

(γ) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε παραποίηση ή πλαστογράφηση γραπτού κειμένου ή εγγράφου ή οποιαδήποτε τέλεση παράνομης πράξης υποπέσει στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(δ) τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι μεταφράσεις και τα συνοδευόμενα παραστατικά, όπως καθορίζεται από το Συμβούλιο.