Εχεμύθεια

13. Κάθε ορκωτός μεταφραστής τηρεί απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, εκτός εάν πρόκειται για πληροφορίες που είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να τις γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές.