ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
Παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή

12.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-

(α) Να παρέχει υπηρεσίες ορκωτού μεταφραστή ή να αποκαλεί τον εαυτό του ως ορκωτό μεταφραστή,

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα ή επωνυμία ή τίτλο, στα οποία περιλαμβάνονται οι λέξεις ορκωτός ή επίσημος ή διορισμένος από την κυβέρνηση μεταφραστής,

(γ) να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο ως ορκωτός μεταφραστής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν έχει διαγραφεί από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 ή δεν έχει επιβληθεί σε αυτό η πειθαρχική ποινή της αναστολής της ισχύος της εγγραφής του στο Μητρώο.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(3) Κάθε ορκωτός μεταφραστής παρέχει αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες του σε προκαθορισμένο και σταθερό χώρο εργασίας που διατηρεί για τον σκοπό αυτό, ο οποίος λειτουργεί συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες κατά το δυνατό συνάδουν με το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας και γνωστοποιούνται με σχετική πινακίδα στην εξωτερική θύρα του χώρου εργασίας.

(4) Κάθε ορκωτός μεταφραστής-

(α) Έχει την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη της επίσημης σφραγίδας πιστοποιημένης μετάφρασης που του χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 10 και θέτει τη σφραγίδα αυτή σε κάθε πιστοποιημένη μετάφραση που διενεργεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που του δίδονται από το Συμβούλιο.

(β) διατηρεί αρχείο, το οποίο δύναται να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο καταχωρίζονται οι μεταφράσεις που έχει διενεργήσει.

(γ) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε παραποίηση ή πλαστογράφηση γραπτού κειμένου ή εγγράφου ή οποιαδήποτε τέλεση παράνομης πράξης υποπέσει στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(δ) τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι μεταφράσεις και τα συνοδευόμενα παραστατικά, όπως καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Εχεμύθεια

13. Κάθε ορκωτός μεταφραστής τηρεί απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, εκτός εάν πρόκειται για πληροφορίες που είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να τις γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές.

Ασυμβίβαστο

14.-(1) Η ιδιότητα του ορκωτού μεταφραστή είναι ασυμβίβαστη με την υπηρεσία σε μόνιμη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στη δημόσια υπηρεσία, στην εκπαιδευτική υπηρεσία, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε αρχές τοπικής διοίκησης:

Νοείται ότι ο Υπουργός ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του γραπτού κειμένου ή εγγράφου ή/και λόγω επειγουσών συνθηκών, να εισηγηθούν στο Συμβούλιο να επιτρέψει σε μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο για το οποίο υπάρχει ασυμβίβαστο τη διεκπεραίωση πιστοποιημένης μετάφρασης στο πλαίσιο συγκεκριμένης ανάθεσης ή/και εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου:

Νοείται περαιτέρω ότι το μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει πιστοποιημένη μετάφραση δυνάμει της ως άνω επιφύλαξης δεν δύναται να είναι μέλος του Συμβουλίου και για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής το Συμβούλιο δύναται να θέσει ειδικούς όρους.

(2) Πρόσωπο το οποίο ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο, καθώς και το δικηγορικό γραφείο στο οποίο αυτό εργάζεται, οφείλουν να απέχουν από τον χειρισμό οποιασδήποτε υπόθεσης συνδέεται με έγγραφα που το εν λόγω πρόσωπο έχει μεταφράσει:

Νοείται ότι δικηγόρος ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο δύναται να διενεργεί μεταφράσεις οι οποίες αφορούν μόνο υποθέσεις που χειρίζεται ο ίδιος ή το δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργάζεται και οι εν λόγω μεταφράσεις δύναται κατ’ εξαίρεση να γίνονται αποδεκτές ως πιστοποιημένες μεταφράσεις από τα δικαστήρια και τις αρχές της Δημοκρατίας, εφόσον συνοδεύονται από ένορκο δήλωση, στην οποία αναφέρεται ο εξαιρετικός λόγος για τον οποίο διενεργείται η συγκεκριμένη σε κάθε περίπτωση μετάφραση.

Πιστοποιημένες μεταφράσεις

15. Μεταφράσεις γραπτών κειμένων ή εγγράφων που διενεργήθηκαν από ορκωτό μεταφραστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου θεωρούνται πιστοποιημένες μεταφράσεις και γίνονται αποδεκτές από τα δικαστήρια και τις αρχές της Δημοκρατίας.

Έλεγχος ποιότητας μεταφράσεων

16. Το Συμβούλιο δύναται να διενεργεί ελέγχους ποιότητας των μεταφράσεων των ορκωτών μεταφραστών, δειγματοληπτικά ή έπειτα από την υποβολή καταγγελιών ενώπιόν του, και οι έλεγχοι ποιότητας διενεργούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο «ISO 17100» το οποίο αφορά τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας από αρμόδια αρχή.

Υποχρεωτική μίσθωση υπηρεσιών

17.-(1) Εξαιρουμένης της περίπτωσης της διενέργειας μεταφράσεων καθηκόντως από το Γραφείο του Επιτρόπου Νομοθεσίας, οι κρατικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια και οι ανεξάρτητες αρχές της Δημοκρατίας έχουν υποχρέωση όπως χρησιμοποιούν επ’ αμοιβή αποκλειστικά υπηρεσίες ορκωτών μεταφραστών για σκοπούς των αναγκών τους σε πιστοποιημένες μεταφράσεις.

(2) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται να επιβληθεί και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς ή διοικητικές αρχές ή διοικητικά όργανα στη Δημοκρατία η υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ορκωτών μεταφραστών για σκοπούς των αναγκών τους σε πιστοποιημένες μεταφράσεις.

(3) Οι αρχές της Δημοκρατίας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύναται με δική τους οικονομική επιβάρυνση να ζητήσουν από ορκωτό μεταφραστή να υποβάλει πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που αφορούν τη φύση μιας συγκεκριμένης υπόθεσης.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), οι ως άνω αναφερόμενες αρχές δύναται, σε επείγουσα περίπτωση και με σχετικό αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλουν εγγράφως στον Υπουργό, να χρησιμοποιούν επ’ αμοιβή και τις υπηρεσίες μεταφραστών που δεν είναι ορκωτοί μεταφραστές, εφόσον είτε δεν είναι άμεσα διαθέσιμες οι υπηρεσίες ορκωτού μεταφραστή είτε δεν υφίστανται ορκωτοί μεταφραστές για συγκεκριμένη γλώσσα-στόχο και συγκεκριμένη γλώσσα-πηγή:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι μεταφραστές οφείλουν να υποβάλουν πριν από την παροχή των υπηρεσιών τους πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και, σε περίπτωση που πρόκειται για κατεπείγουσα υπόθεση και δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί άμεσα το εν λόγω πιστοποιητικό, η οικεία αρχή μεριμνά για την υποβολή αυτού αμέσως μετά την παροχή των πιο πάνω αναφερόμενων υπηρεσιών.

Καταχώριση ξενόγλωσσων επίσημων εγγράφων σε δημόσια μητρώα και αρχεία

18. Η καταχώριση ξενόγλωσσων επίσημων εγγράφων στα δημόσια μητρώα και αρχεία διενεργείται έπειτα από τη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων από ορκωτό μεταφραστή σε μία εκ των επίσημων γλωσσών της Δημοκρατίας.

Χρεώσεις για πιστοποιημένες μεταφράσεις

19.-(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει λεπτομερή κατάλογο ενδεικτικών χρεώσεων για πιστοποιημένες μεταφράσεις στον οποίο καθορίζονται οι μέγιστες χρεώσεις, πλέον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και η αξία του χαρτοσήμου που αποδίδεται στη Δημοκρατία από τον ορκωτό μεταφραστή.

(2) Ο Πρόεδρος δημοσιεύει τον προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) κατάλογο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον Ιανουάριο κάθε έτους και κάθε ορκωτός μεταφραστής αναρτά σε περίοπτο σημείο στο χώρο εργασίας του τον εν λόγω κατάλογο προς ενημέρωση του κοινού που αιτείται τις υπηρεσίες του.

(3) Κάθε ορκωτός μεταφραστής εκδίδει έντυπο τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής για κάθε πιστοποιημένη μετάφραση, στα οποία αναγράφεται αναλυτικά η ακριβής χρέωση για τις υπηρεσίες του, και τηρεί αρχείο σε σχέση με αυτά.