Χρεώσεις για πιστοποιημένες μεταφράσεις

19.-(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει λεπτομερή κατάλογο ενδεικτικών χρεώσεων για πιστοποιημένες μεταφράσεις στον οποίο καθορίζονται οι μέγιστες χρεώσεις, πλέον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και η αξία του χαρτοσήμου που αποδίδεται στη Δημοκρατία από τον ορκωτό μεταφραστή.

(2) Ο Πρόεδρος δημοσιεύει τον προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) κατάλογο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον Ιανουάριο κάθε έτους και κάθε ορκωτός μεταφραστής αναρτά σε περίοπτο σημείο στο χώρο εργασίας του τον εν λόγω κατάλογο προς ενημέρωση του κοινού που αιτείται τις υπηρεσίες του.

(3) Κάθε ορκωτός μεταφραστής εκδίδει έντυπο τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής για κάθε πιστοποιημένη μετάφραση, στα οποία αναγράφεται αναλυτικά η ακριβής χρέωση για τις υπηρεσίες του, και τηρεί αρχείο σε σχέση με αυτά.