Καταχώριση ξενόγλωσσων επίσημων εγγράφων σε δημόσια μητρώα και αρχεία

18. Η καταχώριση ξενόγλωσσων επίσημων εγγράφων στα δημόσια μητρώα και αρχεία διενεργείται έπειτα από τη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων από ορκωτό μεταφραστή σε μία εκ των επίσημων γλωσσών της Δημοκρατίας.