Υποχρεωτική μίσθωση υπηρεσιών

17.-(1) Εξαιρουμένης της περίπτωσης της διενέργειας μεταφράσεων καθηκόντως από το Γραφείο του Επιτρόπου Νομοθεσίας, οι κρατικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια και οι ανεξάρτητες αρχές της Δημοκρατίας έχουν υποχρέωση όπως χρησιμοποιούν επ’ αμοιβή αποκλειστικά υπηρεσίες ορκωτών μεταφραστών για σκοπούς των αναγκών τους σε πιστοποιημένες μεταφράσεις.

(2) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται να επιβληθεί και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς ή διοικητικές αρχές ή διοικητικά όργανα στη Δημοκρατία η υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ορκωτών μεταφραστών για σκοπούς των αναγκών τους σε πιστοποιημένες μεταφράσεις.

(3) Οι αρχές της Δημοκρατίας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύναται με δική τους οικονομική επιβάρυνση να ζητήσουν από ορκωτό μεταφραστή να υποβάλει πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που αφορούν τη φύση μιας συγκεκριμένης υπόθεσης.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), οι ως άνω αναφερόμενες αρχές δύναται, σε επείγουσα περίπτωση και με σχετικό αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλουν εγγράφως στον Υπουργό, να χρησιμοποιούν επ’ αμοιβή και τις υπηρεσίες μεταφραστών που δεν είναι ορκωτοί μεταφραστές, εφόσον είτε δεν είναι άμεσα διαθέσιμες οι υπηρεσίες ορκωτού μεταφραστή είτε δεν υφίστανται ορκωτοί μεταφραστές για συγκεκριμένη γλώσσα-στόχο και συγκεκριμένη γλώσσα-πηγή:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι μεταφραστές οφείλουν να υποβάλουν πριν από την παροχή των υπηρεσιών τους πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και, σε περίπτωση που πρόκειται για κατεπείγουσα υπόθεση και δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί άμεσα το εν λόγω πιστοποιητικό, η οικεία αρχή μεριμνά για την υποβολή αυτού αμέσως μετά την παροχή των πιο πάνω αναφερόμενων υπηρεσιών.