Έλεγχος ποιότητας μεταφράσεων

16. Το Συμβούλιο δύναται να διενεργεί ελέγχους ποιότητας των μεταφράσεων των ορκωτών μεταφραστών, δειγματοληπτικά ή έπειτα από την υποβολή καταγγελιών ενώπιόν του, και οι έλεγχοι ποιότητας διενεργούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο «ISO 17100» το οποίο αφορά τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας από αρμόδια αρχή.