Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Πρόσωπο που δυσπραγεί» σημαίνει φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων έχει επηρεαστεί άμεσα όσον αφορά τη συνέχιση της εκπαίδευσής του ή έχει ανάγκη άμεσης ή άλλης οικονομικής βοήθειας, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί βάσει των διατάξεων άλλου ισχύοντος Νόμου·

«Ειδικό Ταμείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 6·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«Φορέας» σημαίνει τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3.

Ίδρυση Φορέα

3. (1) Καθιδρύεται Φορέας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης» για την επιτέλεση του σκοπού που προβλέπεται στο άρθρο 5, το οποίο τελεί υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής.

(2) Ο Φορέας, ο οποίος λειτουργεί σαν Ειδικό Ταμείο, αποτελεί νομικό πρόσωπο με διαρκή διαδοχή, το οποίο δύναται να κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει περιουσία, να συμβάλλεται, να εγείρει και υπερασπίζεται αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία διά του Προέδρου της Επιτροπής ή διά εξουσιοδοτημένου από αυτόν εκπροσώπου του και γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης και λειτουργίας του.

Πόροι του Φορέα

4. (1) Οι πόροι του Φορέα δύναται να προέρχονται –

(α) από δωρεές ή/ και εισφορές, οι οποίες γίνονται προς το Φορέα από οποιοδήποτε πρόσωπο ή/ και

(β) από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή ή/και νόμιμη δραστηριότητα, που έχει τύχει της προηγούμενης αποδοχής ή έγκρισης της Επιτροπής.

(2) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο οικονομική ενίσχυση του Φορέα με πόρους που προέρχονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Σκοπός της ίδρυσης του Φορέα

5. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Φορέα είναι η παροχή κατά το δυνατό οικονομικής στήριξης σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο η Επιτροπή κρίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι πρόσωπο που δυσπραγεί.

Ίδρυση Επιτροπής

6. (1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Φορέα, η οποία συγκροτείται από πέντε μέλη περιλαμβανομένου του Προέδρου και του Ταμία.

(2) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο/η σύζυγος του/της εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας δεν επιθυμεί να αναλάβει τα καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ή ο/η εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει σύζυγο, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ήθους.

(3) Ταμίας ορίζεται ο εκάστοτε Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

(4) Μέλη ορίζονται:

(α) Ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιοδήποτε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο˙

(β) ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή οποιοδήποτε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο˙ και

(γ) ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας ή οποιοδήποτε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Λειτουργία Επιτροπής

7. (1) Η Επιτροπή διαχειρίζεται τα οικονομικά του Φορέα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετιζόμενο με την ύπαρξη και τη λειτουργία του.

(2) Τρία μέλη παρόντα, αποτελούν απαρτία και σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύει στη σύσκεψη.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει νικώσα ψήφο.

(4) Η Επιτροπή ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη λειτουργία του και την καλύτερη εκτέλεση της αποστολής του Φορέα με την έκδοση εσωτερικών κανόνων λειτουργίας.

(5) Η Επιτροπή δύναται να ετοιμάζει και να επικαιροποιεί από καιρού εις καιρόν γενικό πλαίσιο κριτηρίων, το οποίο δημοσιοποιεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η επιτέλεση του σκοπού του φορέα.

(6) Για τη ρύθμιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής καθώς και του καθορισμού των κριτηρίων επιλογής των προσώπων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Οικονομικές καταστάσεις

8. Ο Φορέας ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις ανά ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Έλεγχος Φορέα

9. (1) Οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα καταρτίζονται το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(2) Η Επιτροπή διαβιβάζει για ενημέρωση στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού, αντίγραφο των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Φορέα.

(3) Αντίγραφο των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Φορέα κατατίθεται από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Ο Υπουργός καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά εξαμηνία, κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι παροχές που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν στα δικαιούχα βάσει του παρόντος Νόμου πρόσωπα.

Διάλυση του Φορέα

10. Σε περίπτωση διάλυσης του Φορέα, κάθε περιουσιακό στοιχείο και κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει σ’ αυτόν, περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας αφού πρώτα ικανοποιηθούν οι τυχόν υποχρεώσεις του Φορέα.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

11. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.