Πόροι του Φορέα

4. (1) Οι πόροι του Φορέα δύναται να προέρχονται –

(α) από δωρεές ή/ και εισφορές, οι οποίες γίνονται προς το Φορέα από οποιοδήποτε πρόσωπο ή/ και

(β) από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή ή/και νόμιμη δραστηριότητα, που έχει τύχει της προηγούμενης αποδοχής ή έγκρισης της Επιτροπής.

(2) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο οικονομική ενίσχυση του Φορέα με πόρους που προέρχονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.