Σκοπός της ίδρυσης του Φορέα

5. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Φορέα είναι η παροχή κατά το δυνατό οικονομικής στήριξης σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο η Επιτροπή κρίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι πρόσωπο που δυσπραγεί.