Ίδρυση Επιτροπής

6. (1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Φορέα, η οποία συγκροτείται από πέντε μέλη περιλαμβανομένου του Προέδρου και του Ταμία.

(2) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο/η σύζυγος του/της εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας δεν επιθυμεί να αναλάβει τα καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ή ο/η εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει σύζυγο, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ήθους.

(3) Ταμίας ορίζεται ο εκάστοτε Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

(4) Μέλη ορίζονται:

(α) Ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιοδήποτε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο˙

(β) ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή οποιοδήποτε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο˙ και

(γ) ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας ή οποιοδήποτε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.