Λειτουργία Επιτροπής

7. (1) Η Επιτροπή διαχειρίζεται τα οικονομικά του Φορέα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετιζόμενο με την ύπαρξη και τη λειτουργία του.

(2) Τρία μέλη παρόντα, αποτελούν απαρτία και σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύει στη σύσκεψη.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει νικώσα ψήφο.

(4) Η Επιτροπή ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη λειτουργία του και την καλύτερη εκτέλεση της αποστολής του Φορέα με την έκδοση εσωτερικών κανόνων λειτουργίας.

(5) Η Επιτροπή δύναται να ετοιμάζει και να επικαιροποιεί από καιρού εις καιρόν γενικό πλαίσιο κριτηρίων, το οποίο δημοσιοποιεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η επιτέλεση του σκοπού του φορέα.

(6) Για τη ρύθμιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής καθώς και του καθορισμού των κριτηρίων επιλογής των προσώπων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.